นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล
นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง

คุณวุฒิการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 12
 • หลักสูตร The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform: THAILAND’S TIPPING POINT FOR A SUSTAINABLE FUTURE ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  18,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0009
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  649,716 หุ้น อัตราร้อยละ 0.033
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2/2