นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2

นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร
นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2

คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • หลักสูตร Leading Success for Executive
 • หลักสูตร KPIs Alignment workshop for Supalai
 • หลักสูตร The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform: THAILAND’S TIPPING POINT FOR A SUSTRAINABLE FUTURE ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยังยืน
 • หลักสูตร Advance Real Estate Management
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านบัญชี
 • หลักสูตร TLCA: CFO Professional Development Program
  • COVID-19 Implications for Financial Reporting and Audit
  • How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis
  • Economic update for CFO
 • หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564
 • หลักสูตร The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform: THAILAND’S TIPPING POINT FOR A SUSTAINABLE FUTURE ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  18,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0009
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-