ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
10 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
11 ปี 11 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Architecture, University of Illinois, USA
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
  • AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
  • FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
  • ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาการพาดสายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2556 - 2562
อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
 • พ.ศ. 2552 - 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2540 - 2562
อาจารย์พิเศษ ประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  2,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0001
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
 • คณะกรรมการอิสระ 1/1