นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนันต์ เกตุพิทยา
นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
22 มกราคม 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
22 ปี 3 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • CIC: Corporate Governance Program for Insurance Companies รุ่นที่ 3/2022
  • SBM: Strategic Board Master Class รุ่นที่ 9/2020
  • หลักสูตรสัมมนา O-War Room: Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time" รุ่นที่ 2/2020
  • หลักสูตรสัมมนา R-ACF: Audit Committee Forum "Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” รุ่นที่ 1/2019
  • หลักสูตรสัมมนา R-CF: Chairman Forum "Secret of Successful Leading Culture Change from Boardroom to Corporate” รุ่นที่ 1/2019
  • หลักสูตรสัมมนา NDC: National Director Conference "Board of the Future”รุ่นที่ 1/2019
  • หลักสูตรสัมมนา R-ACF: Audit Committee Forum "The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา M-DBT: IOD Breakfast Talk 2/2017 “Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices" รุ่นที่ 2/2017
  • หลักสูตรสัมมนา NDC: National Director Conference 2017 รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา M-AGM: AGM 2017 & Dinner Talk "Board of directors and their roles in driving Thailand forward" รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา R-DF: Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา M-DLB: IOD Director’s Briefing 2/2017: Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017
  • National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
  • RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  • หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015: Building better board through effective Independent Director
  • หลักสูตรสัมมนา C-Conference: “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
  • AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
  • RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา AGM: “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา SE2: ”Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management” รุ่นที่ 2/2013
  • หลักสูตรสัมมนา SE3: CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013
  • หลักสูตรสัมมนา R-Forum: “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา NDC: The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา DBT: “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
  • HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
  • QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
  • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
  • ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
  • DCP: Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2546 - 2564
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2543 - 2564
ประธานกรรมการ บริษัท จัดางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด
 • พ.ศ. 2550 - 2561
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  2,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0001
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
 • คณะกรรมการอิสระ 1/1
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2