นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
26 มิถุนายน 2532
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
33 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign USA
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 4/2022
  • DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 30/2003
  • CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
 • พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จํากัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2560 - 2562
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  123,773,850 หุ้น อัตราร้อยละ 6.34
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  561,975,455 หุ้น อัตราร้อยละ 28.77
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • ภรรรยาของตร.ประทีป ตั้งมติธรรม และมารดาของนายไตรเตซะ ตั้งมติธรรม
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2