“ศุภาลัย ใจดี ครบรอบ 30 ปี แจก 30 ล้าน”สำหรับบ้านและคอนโดฯ ที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ หรือ โครงการแนวราบที่คงเหลืองวดงานก่อสร้างไม่เกิน 3 งวด


จอง+สัญญา 25,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟ *

ส่วนลดหน้าสัญญา 15,000 บาท

กู้ไม่ผ่านคืนเงิน

* คอนโดมิเนียม ไม่แถมค่ามิเตอร์น้ำจอง+สัญญา 50,000 บาท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

ฟรี! ค่าจดจำนอง

ฟรี! ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

ฟรี! ค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟ *

ส่วนลดหน้าสัญญา 30,000 บาท

กู้ไม่ผ่านคืนเงิน

* คอนโดมิเนียม ไม่แถมค่ามิเตอร์น้ำ

เงื่อนไขการเข้าร่วมชิงโชคแคมเปญ “ศุภาลัย ใจดี ครบรอบ 30 ปี แจก 30 ล้าน”
สำหรับผู้จะซื้อที่ทำการจองบ้านหรือคอนโดฯ ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 (เฉพาะยูนิตและโครงการฯ ที่บริษัทฯ กำหนด) ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า และเป็นแปลง/ยูนิตที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในปี 2562 เท่านั้น

ผู้จะซื้อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน คือ วางเงินจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นจับรางวัลในรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้จะซื้อต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจะซื้อจะขาย และหากมีการเก็บงานหรือการแก้ไขใดๆ ผู้จะขายจะทำการแก้ไขให้กับผู้จะซื้อหลังโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยผู้จะซื้อจะต้องไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อถึงจะได้รับสิทธิตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ในวันทำสัญญา ผู้จะซื้อจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ของการซื้อทุก 500,000 บาท ต่อแปลง/ยูนิต (ไม่สามารถรวมมูลค่าหลายยูนิตได้, บริษัทฯจะคำนวณคูปองโดยยึดจากราคาซื้อขายสุทธิ เศษที่ต่ำกว่า 500,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณ) โดยลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดที่ระบุไว้ในคูปองให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน

การย้ายแปลงทุกกรณี ทางบริษัทฯจะยึดมูลค่าการคิดคูปองตามมูลค่าสัญญาแรกเท่านั้น / กรณีผู้ซื้อยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองและสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมด / หากภายหลังผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล มีการโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายค่ามัดจำป้ายแดง ค่าจดทะเบียน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นห้องชุดคอนโดมิเนียม ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 1 ปี ค่ากองทุนนิติบุคคล ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และรับโอนฯภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่ได้รับของรางวัลรับทราบดีแล้วว่า ของรางวัลที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ ซึ่งต้องนำไปคำนวนภาษีเงินได้ของผู้ที่ได้รับของรางวัล

พนักงานของบริษัทศุภาลัย และบริษัทในเครือ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รับเหมาที่ได้รับส่วนลดพิเศษตามสวัสดิการ รวมถึงบุคคลที่ได้รับเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับส่วนลด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

หากเป็นของรางวัลที่ บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ การรับประกันสินค้าของรางวัลต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้า หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้รอบการจับรางวัล ซึ่งกำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น.
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงวันที่ 16 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น.
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงในวันที่ 1 ก.ค. 62 – 15 ส.ค. 62

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงวันที่ 16 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

ครั้งที่ 4 จับรางวัลพิเศษ 1 รางวัล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
โดยครั้งที่ 4 จะเป็นการนำคูปองที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งหมด ในครั้งที่ 1 – 3 นำมารวมจับรางวัลพิเศษในครั้งนี้


หมายเหตุ – ในการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นรอบการจับรางวัล ซึ่งกำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น.
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงวันที่ 16 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น.
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงในวันที่ 1 ก.ค. 62 – 15 ส.ค. 62

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จำนวน 100 รางวัล เวลา 10.00 น
สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ในช่วงวันที่ 16 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

ครั้งที่ 4 จับรางวัลพิเศษ 1 รางวัล ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
โดยครั้งที่ 4 จะเป็นการนำคูปองที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งหมด ในครั้งที่ 1 – 3 นำมารวมจับรางวัลพิเศษในครั้งนี้


หมายเหตุ – ในการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น


ของรางวัลในการจับฉลากแต่ละครั้ง รายละเอียดดังนี้


ของรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 - ห้องชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ มูลค่า 1,790,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย วิสต้า ภูเก็ต มูลค่า 1,820,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ชลบุรี มูลค่า 1,540,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 - บัตรกำนัล มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (ในกรณีที่ผู้จะซื้อทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดแล้ว ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นบัตรกำนัล ส่วนกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุด ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นส่วนลดงวดโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือห้องชุดตามมูลค่าดังกล่าว )

รางวัลที่ 3 - บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 4 - Samsung Galaxy S10 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 31,300 บาท จำนวน 32 รางวัล

รางวัลที่ 5 - Samsung Flat UHD TV 55 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 19,990 บาท จำนวน 52 รางวัล


รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าประมาณ 9,691,080 บาท


ของรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 - ห้องชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย วิสต้า ห้าแยกปากเกร็ด มูลค่า 2,070,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท พระนั่งเกล้า เจ้าพระยา มูลค่า 2,070,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย วิสต้า-แยกท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่า 2,270,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 - บัตรกำนัล มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (ในกรณีที่ผู้จะซื้อทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดแล้ว ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นบัตรกำนัล ส่วนกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุด ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นส่วนลดงวดโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือห้องชุดตามมูลค่าดังกล่าว )

รางวัลที่ 3 - บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 4 - Samsung Galaxy S10 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 31,300 บาท จำนวน 32 รางวัล

รางวัลที่ 5 - Samsung Flat UHD TV 55 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 19,990 บาท จำนวน 52 รางวัล


รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าประมาณ 10,951,080 บาท


ของรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 - ห้องชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ มูลค่า 1,864,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ มูลค่า 2,030,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ห้องชุดคอนโดมิเนียม โครงการศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ท ระยอง มูลค่า 1,790,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 - บัตรกำนัล มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 3 รางวัล (ในกรณีที่ผู้จะซื้อทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดแล้ว ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นบัตรกำนัล ส่วนกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุด ผู้จะซื้อจะได้รับเป็นส่วนลดงวดโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือห้องชุดตามมูลค่าดังกล่าว )

รางวัลที่ 3 - บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 4 - Samsung Galaxy S10 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 31,300 บาท จำนวน 32 รางวัล

รางวัลที่ 5 - Samsung Flat UHD TV 55 นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 19,990 บาท จำนวน 52 รางวัล


รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าประมาณ 10,225,080 บาท


ของรางวัลในการจับรางวัลครั้งที่ 4

รางวัลพิเศษ รถยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น BMW 3 Series 320d GT Luxury สีดำ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 2,699,000 บาท


*รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 301 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 33,566,240 บาท


ของรางวัลทั้งหมดจะได้รับหลังการจับรางวัลครั้งที่ 4 ภายใน 45 วัน และ ผู้ซื้อทำการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.supalai.com และ facebook/supalai society ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

โดยบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ติดต่อได้ที่แจ้งไว้ในคูปองภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล

ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯเพื่อรับของรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯประกาศผล บริษัทฯถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ ผู้โชคดี

มูลค่าของรางวัลทั้งหมดเป็นมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 / หากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯจะจัดหารุ่นที่เทียบเท่าให้แทน

สถานที่จับรางวัลและมอบรางวัล เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที่ 875-878/2562

หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด© 2019 Supalai. All Rights Reserved.