เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทบทวน “จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” (Code of Conduct) เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้เพิ่มหัวข้อ การกำกับดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ  ข้อพึงระวัง  ตัวอย่างการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมระบุกลุ่มบุคคลระดับต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ในแต่ละนโยบายอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ”  และ “จรรยาบรรณธุรกิจฯ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด  อันประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ  มีแนวทางการส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฯ

การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

  • จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบทั่วถึง ผ่านระบบ Intranet  เว็บไซต์บริษัทฯ  และจัดซีดีแจกให้กับพนักงานเข้าใหม่
  • มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
  • จัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

  

  • จัดทำ E-News เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ตัวละครปู่ธรรม

 

การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

•    กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท  ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องศึกษาทำความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณ และลงนามเป็นพันธสัญญา
•    คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
•     จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

 

การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

•    จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร Two-way ผ่าน Email : Pu-Tham@supalai.com
•    ข้อคิดเห็นที่ได้รับ มีการนำมาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทสั่งการ

 

การติดตามผลและประเมินผล

•    จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  ผ่านโปรแกรม E-Learning ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณา
•    เรียกรายงานผลการทดสอบ สำหรับหัวข้อที่มีพนักงานตอบผิดมากที่สุด นำมาสื่อสารผ่านข่าว E-news และ CG Day

จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณฯ

1)    ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
2)    แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
3)    ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4)    ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ
5)    การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ

ทั้งนี้ การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ หากพนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณฯ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตน ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด  และอาจจัดให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำรงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน  และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ  จึงส่งผลให้ปี 2558บริษัทฯ ได้รับรางวัลและผลคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากหน่วยงานภายกำกับภายนอก ดังนี้
•    บริษัทฯ รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
•    บริษัทฯ เป็น 1 ใน  55  บริษัท ที่ได้รับคะแนน  “ดีเลิศ” จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งสิ้นจำนวน  588 บริษัท โดยได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2556 – 2558
•    บริษัทฯ เป็น 1 ใน 128 บริษัท ที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน หรือ ระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556 - 2558

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)  เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้บริษัทฯ  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก ซึ่งในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  ได้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจฯ  รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights)  
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนเองถืออยู่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืน  การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นต้น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้ และเป็นแบบปิรามิด ในระหว่างกลุ่มของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Free Float) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ในอัตราร้อยละ 71 ขึ้นไป  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีดังนี้ 

1.1    สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น 
บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.2    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  การเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ
บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ (หลักเกณฑ์มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ(www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์  ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการประชุมปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 7 มกราคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด

1.3    สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
•    กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
มีการเปิดเผยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2558 ในแต่ละปีบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 7 มกราคม 2559  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน – บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อตอบข้อซักถาม
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  สำหรับการเดินทางมาประชุม  ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลายเส้นทาง ได้แก่ 
    ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด่านพระราม 3 (ช่องนนทรี - นางลิ้นจี่)  เข้าสู่ถนนพระราม 3  ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย  เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร  และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
    มาจากถนนสุขสวัสดิ์  หรือสมุทรปราการ หรือสมุทรสาคร  สามารถใช้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ลงถนนพระราม 3  ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา วิ่งตรงไป 500 เมตร  และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
    มาจากสี่แยกท่าพระ  สามารถวิ่งตรงขึ้นสะพานกรุงเทพ มุ่งสู่ถนนพระราม 3  ขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดสาย  สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (ฝั่งขวามือ) ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ ให้วิ่งถนนปกติ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
     มาจากแยกอโศก - สุขุมวิท  ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้ามสะพานคลองเตย เข้าสู่ถนนพระราม 3  ขึ้นสะพานข้ามแยก 2 จุด  เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1 ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ  อาคารจะอยู่ซ้ายมือ (รถเมล์สาย 205)
    มาจากถนนสีลม - สาทร  ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3  เลี้ยวขวา  ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล 1  ให้วิ่งตรงไป 500 เมตร และกลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
    รถไฟฟ้า BTS 
    มาลงสถานีอโศก ขึ้นรถเมล์สาย 136 (หมอชิตใหม่ – คลองเตย) โดยมาลงสุดสายที่คลองเตย และต่อรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ
    มาลงสถานีตลาดพลู ขึ้นรถเมล์สาย 205  (หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ – คลองเตย) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ
    รถไฟฟ้า MRT 
    มาลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์ ขึ้นรถเมล์สาย 205 (คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ) มาลงอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจะอยู่ขวามือ

•    หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันทั้งฉบับภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ รวมทั้งได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบ พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 
บริษัทฯ จะระบุวาระเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน จะไม่มีวาระอื่นๆ ที่ยังไม่มีหัวข้อวาระ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวมทั้งในวันประชุม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เช่นเดียวกับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้ ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ความเป็นอิสระ และระยะเวลาที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือนัดประชุมจำนวน  3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะว่าจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้ทั้งสิ้น

•    การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ  เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ประมาณ  21 วัน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย โดยไม่มีการเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทันที ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบดำเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้ว และถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

•    การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และบาร์โค้ดมากับใช้กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม  เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม
โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร  และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 
คำชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง มีดังนี้
1.    การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก จากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2.    ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3.    ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน  กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
4.    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว  โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง  โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง        
บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า   
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันประชุม ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพบปะ และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  โดยมีประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ  คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12  ท่าน โดยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ 
1.    ดร.ประทีป        ตั้งมติธรรม    ประธานกรรมการ  
2.    นางอัจฉรา        ตั้งมติธรรม    กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3.    นายไตรเตชะ    ตั้งมติธรรม    กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4.     นายประกิต       ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.     นายประสพ*    สนองชาติ     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
6.    รศ.ดร.วิรัช        อภิเมธีธำรง  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7.    นายอนันต์         เกตุพิทยา    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.    ผศ.อัศวิน          พิชญโยธิน   กรรมการอิสระ
9.    นายอธิป            พีชานนท์     กรรมการ
10.นายประศาสน์      ตั้งมติธรรม    กรรมการ
11.นายกริช              จันทร์เจริญสุข   กรรมการ
12.นางวารุณี             ลภิธนานุวัฒน์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน – บัญชีและเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ นายประสพ สนองชาติ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล และนายธันระวีร์  ภัทรวินิจ  เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เริ่มการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม 
ในการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงการกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระก่อนเริ่มประชุม พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ตามลำดับวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

•    การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากหรือจำกัดโอกาสการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใดอันมีลักษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น และจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 17.00 นาฬิกา และสถานที่จะจัดประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น รวมถึงมีการเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 11 ท่าน) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,602 ราย รวมนับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 1,084,270,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,716,553,249 หุ้น) ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม220 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 556,569,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะรวม 1,382 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 527,700,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ได้จัดให้มีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ อารักษ์มงคล (ผู้รับมอบฉันทะ) นายประเสริฐ  ศรีมานะสุวรรณ(ผู้ถือหุ้น) ร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จุดนับคะแนน และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนข้างต้นได้ลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง โดยในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด  นอกจากนี้ มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวศิริพร  ขัตตพงษ์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

•    การเปิดเผยผลมติที่ประชุม 
บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง  โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หลังเสร็จสิ้นการประชุม คือในวันที่ 22 เมษายน 2558  และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น คือในวันที่ 30 เมษายน 2558  โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพสดการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

•    รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและตรวจสอบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาอันสมควร และให้การรับข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทย กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวาระการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เนื้อหาสาระสำคัญของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คำถาม คำชี้แจง การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมพร้อมตำแหน่งซึ่งในปี 2558 เข้าร่วมครบทุกคน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องได้ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 
ในปี 2558 บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

1.4    สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 
บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยจะแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2558  (Record Date)  ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)  

1.5    สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้ง พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล และการขยายตัวทางธุรกิจประกอบ รวมถึงบริษัทฯ ได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม  บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี  และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย  ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ


1.6    สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา 
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

1.7    สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าบริการผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระและค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720