ลงทะเบียนประวัติ VENDOR


*กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้อมูล บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า


ข้อมูล ผู้ติดต่อประสานงาน


ข้อมูล ลักษณะธุรกิจเอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีเป็นนิติบุคคล)


เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)


ประวัติการจำหน่ายที่ผ่านมา


เงื่อนไข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ร้าน ของข้าพเจ้า ไม่มีการกระทำผิดตามกฏหมายแรงงาน ไม่ละเมืดสิทธิมนุษยชน และมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำเรื่องกฏหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า และนำมาเป็นปัจจัยในการประเมินผลงการทำานของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ร้าน ของข้าพเจ้า