ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ระเบียบและเงื่อนไข

 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าของศุภาลัยที่ได้จองซื้อโครงการของศุภาลัยมาแล้วเท่านั้น
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรแนะนำสมาชิก จะต้องพาผู้ถูกแนะนำมาเอง มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์
 • หากผู้ถูกแนะนำติดต่อมาหลังจากที่ผู้ถูกแนะนำจองไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์นั้น
 • หากลูกค้าเก่าจองซื้อเพิ่มเอง ก็มีสิทธิ์ได้รับคะแนนในส่วนนั้นด้วย
 • ผู้แนะนำจะได้รับคะแนน เมื่อผู้ถูกแนะนำได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับศุภาลัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเริ่มนับวันทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป (ไม่มีผลย้อนหลัง) โดยลูกค้าสามารถสะสมคะแนนและแลกรับของรางวัลได้ไม่มีวันหมดอายุ
 • ในการแลกรับของรางวัล โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับของรางวัล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานแสดงการเป็นลูกค้าของศุภาลัย เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดหรือทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และนำส่งให้แก่โครงการที่ท่านแนะนำลูกค้าไปจองซื้อโครงการนั้นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 • ในกรณีที่ของรางวัลบางรายการหมดสต๊อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข รางวัล กติกา หรือราคาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รางวัลและคะแนนทั้งจำนวนหรือบางส่วนที่คงเหลือ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือทุกท่านไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 • การพิจารณาวินิจฉัยและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


เงื่อนไขการให้คะแนน

 • หากผู้แนะนำใช้บัตรแนะนำ หรือพาลูกค้ามาด้วยตนเอง มูลค่าการขายทุก 150,000 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
 • ไม่สามารถปัดเศษของคะแนน หรือนับรวมยอดได้ และไม่สามารถโอนคะแนนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้